Strona główna---->Propaganda a fakty

  

 

 

„Brak unikatowych kwalifikacji” – pozaustawowa przyczyna zwolnień w ABW

Szef ABW, oceniając umiejętności i predyspozycje zawodowe funkcjonariuszy, wprowadził pojęcie „unikatowych kwalifikacji”. Pojęcie to nie zostało jednak przez niego zdefiniowane, nie znajduje ono również żadnych odniesień w treści ustawy. Ustawa o ABW oraz AW nie wymienia, bowiem jakichkolwiek specjalnych unikatowych umiejętności ani trybu, w jakim - w ograniczonym ustawowo czasie - Szef ABW miałby dokonać ich przeglądu oraz weryfikacji w stosunku do wszystkich zatrudnionych funkcjonariuszy. Nie wiadomo, zatem, w jaki sposób, w jakim trybie ani w oparciu, o jakie kryteria Szef ABW weryfikował zawodowe predyspozycje funkcjonariuszy i w konsekwencji zwalniał ich ze służby.

[więcej]

Za dwa tygodnie następny artykuł z serii "Propaganda a fakty"

Kłamstwa na temat finansowych przyczyn zwolnień w ABW i AW

Lansowana i następnie wprowadzona przez SLD likwidacja UOP połączona z jednoczesnym powstaniem Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie były wymuszone brakiem środków finansowych. Kłamstwem są stwierdzenia, że w październiku, a najpóźniej w listopadzie 2002 roku zabrakłoby pieniędzy na funkcjonowanie służb specjalnych w Polsce. Bezpodstawne są również argumenty użyte w uzasadnieniach rozkazów personalnych dot. zwolnień, powołujące się na limity zatrudnienia i brak środków finansowych...

[więcej]

Polityczne motywy zwolnień funkcjonariuszy ABW

Dokonane 29 czerwca 2002 r. zwolnienia funkcjonariuszy ABW (wcześniej UOP) oficjalnie  uzasadnione zostały względami finansowymi i organizacyjnymi. Takie powody zawarto w rozkazach o zwolnieniu, które w odniesieniu do wszystkich funkcjonariuszy sformułowane zostały jednobrzmiąco. Wkrótce jednak Szef ABW Andrzej Barcikowski , w wypowiedzi dla „Trybuny”, poinformował opinię publiczną o istnieniu wśród zwolnionych wyodrębnionej grupy funkcjonariuszy, których zwolniono z innych jeszcze – dodatkowych – powodów...

[więcej]

Dwie sekundy – czas poświęcony przez Andrzeja Barcikowskiego na skrupulatną weryfikację każdego funkcjonariusza 

Ustawodawca uznał, iż Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ciągu 14 dni jest w stanie szczegółowo przeanalizować ok. 5,5 tys. akt osobowych funkcjonariuszy pod kątem oceny ich przydatności do służby a następnie skonfrontować swoje oceny z posiadanymi limitami zatrudnienia i środków budżetowych oraz uwzględniając planowaną strukturę organizacyjną wydać decyzję o proponowanych warunkach służby lub wypowiedzeniu stosunku służbowego. 

[więcej]

Dlaczego ABW i AW rozpoczęły funkcjonowanie w sobotę, czyli jak udało się 500 funkcjonariuszy zwolnić z dnia na dzień                                               

05.05.2003 r. 

         W środku nocy z 28 na 29 czerwca 2002 roku formalnie przestał istnieć Urząd Ochrony Państwa, a w jego miejsce powstały dwie Agencje, które podzieliły między siebie jego dotychczasowe zadania. Pierwszy dzień istnienia nowych służb specjalnych przypadł na ..... sobotę. Tego właśnie dnia, na mocy ustawy o ABW i AW, szefowie obu formacji zwolnili ze służby prawie 500 funkcjonariuszy. Z racji zastosowanych metod oraz bezprecedensowej skali tych czystek, zyskały one symboliczne miano „Nocy długich noży”.

[więcej]

Kto i dlaczego typował kandydatów do czystek w kierownictwie UOP

22.04.2003 r.

Jak to się stało, że Zbigniew Siemiątkowski od pierwszych dni usuwał ze stanowisk oficerów, których nigdy nie widział na oczy, a innych, tworzących najściślejsze kierownictwo Urzędu, oszczędził? Siemiątkowski przyznał, że szefów delegatur oraz dyrektorów w Centrali do zwolnienia „wystawili” ich dotychczasowi koledzy – zastępcy szefa UOP oraz dyrektorzy pionów operacyjnych, którzy „swoją skórę” postanowili uratować kosztem innych. 

[więcej]

Likwidator czy egzekutor?

09.04.2003

Czy likwidator UOP miał prawo do weryfikacji kadr?

         W dniu 14 czerwca 2002 roku premier Leszek Miller powołał likwidatora Urzędu Ochrony Państwa. Tę niewdzięczną funkcję grabarza Urzędu Ochrony Państwa powierzył płk. Mieczysławowi Tarnowskiemu, wieloletniemu zastępcy szefa delegatury UOP w Krakowie, a następnie (od 1998 roku) zastępcy szefa UOP. Przez 14 dni przed wejściem ustawy o ABW i AW likwidator Tarnowski zajmował się głównie realizowaną w sposób bezprawny weryfikacją kadr Urzędu.

[więcej]

Weryfikacja kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonana przed wejściem w życie ustawy o powołaniu ABW 

10.02.2003 

Ustawa o ABW dała szefowi ABW prawo do przeprowadzenia, w ciągu 14 dni od dnia wejścia jej w życie, weryfikacji kadr przejętych ze zlikwidowanego UOP. Tymczasem Szef Agencji Andrzej Barcikowski przeprowadził weryfikację jeszcze jako szef UOP,  przed dniem powstania ABW, łamiąc tym samym prawo ustanowione przez Sejm RP.

[więcej] 

Zbigniew Siemiątkowski zwalcza sejmową komisję do spraw służb specjalnych

29.01.2003

Zbigniew Siemiątkowski, zanim stanął na czele UOP, przez kilka lat zapowiadał, że kiedy to nastąpi wzmocniony zostanie cywilny nadzór nad służbami specjalnymi, a sprawująca go z ramienia Sejmu tzw. speckomisja otrzyma nowe uprawnienia. Jednocześnie obiecywał, że radykalnie wzrośnie rola opozycji w działaniach komisji. Od pierwszych dni rządów SLD okazało się, że były to puste deklaracje, które nigdy nie zostały zrealizowane.

[więcej]

Zbigniew Siemiątkowski ponownie p.o. szefa UOP – 

wbrew ustawie o UOP

12.01.2003 

W dniu 25 stycznia 2002 roku upłynął trzymiesięczny okres, na jaki premier Miller powierzył Zbigniewowi Siemątkowskiemu obowiązki szefa Urzędu Ochrony Państwa. Ponieważ nie udało mu się w tym czasie przygotować ustaw likwidujących UOP, premier powierzył mu po raz drugi, na okres 3 miesięcy, obowiązki szefa UOP. Sejmowi eksperci prawni stwierdzili, że powtórna nominacja jest niezgodna z ustawą o UOP.

[więcej]

 

Zatrzymanie prezesa PKN „Orlen” - 

jedyny „sukces” UOP za czasów Siemiątkowskiego  

22.12.2002

„Dzisiaj nie budzi już wątpliwości fakt, że któryś z byłych szefów UOP [Barcikowski lub Siemiątkowski] kłamał, wypowiadając się publicznie na temat przyczyn zatrzymania prezesa PKN „ORLEN”. Pozostaje wszakże pytanie, który z nich.”

[więcej]

 

Bezprawne metody Siemiątkowskiego

09.12.2002

[więcej]